نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره بازی فانی کیو

تصویر نظر مرجع محترم ، آیت الله مکارم شیرازی به حضورتان تقدیم میشود.